Algemene Ledenvergadering 2021

Algemene Ledenvergadering 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SV Bedum
Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit de ALV van SV Bedum op vrijdag 26 november 2021 bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de kantine van ons sportcomplex en start om 20.00 uur.

Voor deze ALV is al een vooraankondiging in ons clubblad “Langs de Lijn” gedaan. De officiële uitnodiging is vertraagd vanwege de steeds wisselende coronamaatregelen waardoor er vooraf veel twijfel was of, en zo ja op welke wijze, de vergadering gehouden zou kunnen worden.

De ervaringen die zijn opgedaan bij de vorige online gehouden ALV en de nadelen van uitstellen hebben meegespeeld bij de afweging om nu toch een fysieke ALV te houden. De ALV wordt gehouden in de kantine (in de functie van vergaderruimte), maar de kantine blijft gesloten en er zal ook na de vergadering geen nazit zijn. Bij de ingang gecontroleerd gaat worden op het corona toegangsbewijs (CTB) en er zal zoveel als mogelijk de 1,5 meter in acht worden genomen. Het aantal plaatsen is gemaximeerd tot 75.

Agenda jaarvergadering SV Bedum:

1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Ingekomen stukken/mededelingen
4 Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering 30-04-2021
5 Financieel verslag
o Winst en verliesrekening
o Balans
6 Verslag van de kascommissie + verkiezing nieuw lid
7 Vaststelling begroting 2022
8 Statutenwijziging
9 Vrijwilligersbeleid
10 Verkiezing Bestuur
Rigte Jan ten Kate nieuw
André van Haag aftredend, herkiesbaar
Jelle Prins aftredend, herkiesbaar
11 Rondvraag (vragen graag vooraf indienen)
12 Jubilarissen
13 Sluiting

Met vriendelijke groet, Het bestuur.

DE NOTULEN VAN VORIG JAAR ZIJN HIERONDER TE LEZEN!
/webroot/uploads/files/NOTULEN%20ALV.pdf

Geplaatst op: 17-11-2021 13:04
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten