Uitnodiging algemene ledenvergadering

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit de ALV van SV Bedum op vrijdag 25 maart 2022 bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de kantine van ons sportcomplex en start om 20.00 uur.

Zoals het nu lijkt zullen de regels rondom corona dusdanig aan worden gepast dat het weer mogelijk is een fysieke vergadering te houden. De exacte regels zijn nog niet bekend maar omdat aan de voorwaarden van uitnodigen voor de ALV voldaan moet worden (min. 6 weken van tevoren) maken we de datum alvast bekend.

Mochten er nog specifieke maatregelen genomen moeten worden, dan zullen we die zo spoedig mogelijk bekend maken.

Agenda jaarvergadering SV Bedum: 

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken/mededelingen

4. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering 30-04-2021

5. Financieel verslag

     o Winst en verliesrekening 

     o Balans 

6. Verslag van de kascommissie + verkiezing nieuw lid

7. Vaststelling begroting 2022

8. Statutenwijziging

9. Vrijwilligersbeleid   

10. Verkiezing Bestuur

     o Rigte Jan ten Kate       nieuw

     o André van Haag           aftredend, herkiesbaar

     o Jelle Prins                     aftredend, herkiesbaar

11. Rondvraag (vragen graag vooraf indienen)

12. Jubilarissen

13. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

Geplaatst op: 09-02-2022 18:56
Deel dit nieuwsbericht:

Recente nieuwberichten