Ontwikkeling MFA

Ontwikkeling MFA

De afgelopen periode hebben de initiatiefnemers om te komen tot een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Bedum, en dus ook een nieuw onderkomen voor SV Bedum,  veel werk verzet. Nadat in mei 2018 het haalbaarheidsonderzoek was opgeleverd zijn er vele gesprekken gevoerd met de gemeente Bedum maar ook met de partijen die hebben aangegeven te willen participeren in de MFA. De gesprekken met de participanten hebben geleid tot het opstellen van een intentieverklaring waarin de partijen hebben aangegeven met elkaar verder te willen samenwerken om tot de realisatie van de MFA te komen.

De gesprekken met de gemeente Bedum hebben er toe geleid dat het college van burgemeester en wethouders zich medio september 2018 hebben uitgesproken dat ze positief staan tegenover het plan. Het college stelt een voorbereidingsbudget van 80.000 euro beschikbaar aan de Stichting Ontwikkeling MFA Bedum om de plannen verder te ontwikkelen.

Gemeente Bedum heeft naar aanleiding van de cijfers uit het haalbaarheidsrapport berekeningen uitgevoerd wat de financiële gevolgen zijn bij de realisatie van de MFA. Gemeente Bedum heeft aan de nieuw te vormen gemeente Hogeland het voorstel gedaan om de kosten van de MFA mee te nemen in de nog op te stellen begroting van gemeente Hogeland. Indien ook de nieuw te vormen gemeenteraad van Hogeland positief is over het plan dan gaat de MFA er dus ook werkelijk komen!

Zowel de gemeente Bedum als de Stichting Ontwikkeling MFA Bedum hebben naar aanleiding van deze recente ontwikkelingen een persbericht opgesteld. Beide persberichten zijn hieronder te lezen:

Persbericht gemeente Bedum

Persbericht Stichting Ontwikkeling MFA Bedum

Inmiddels beschikt de MFA commissie over een eigen website, daarop worden updates gedeeld over het project en de voortgang. De website is hier te vinden: https://www.mfabedum.nl/

Update zomer 2020
Vanaf februari dit jaar is SV Bedum nadrukkelijker betrokken bij de ontwikkeling van de MFA. Samen met wethouder Blok en Rutgers, Stichting Ontwikkeling MFA en betrokken ambtenaren wordt er onder begeleiding van een extern bureau momenteel hard gewerkt aan het actualiseren van het haalbaarheidsonderzoek. Aan de basis daarvan liggen een aantal duidelijke uitgangspunten. Meer daarover is te lezen in de (bijgevoegde) raadsmemo die door de gezamenlijke partijen is opgesteld. Samen met de stichting zijn wij als SV Bedum enthousiast over de voortgang die nu wordt geboekt en dat enthousiasme komt ook duidelijk naar voren in het (bijgevoegd) persbericht dat vanuit de stichting en SV Bedum is opgesteld. Wordt vervolgd!!

/webroot/uploads/files/MFA%20-%20raadsmemo.pdf

/webroot/uploads/files/Persbericht%20MFA%20Bedum%20stap%20dichterbij.pdf