Nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering SV Bedum

Hierbij ontvangen jullie de definitieve agenda voor de ALV van maandag 20 november 2023. 

 • 1 Opening 
 • 2 Vaststellen agenda 
 • 3 Ingekomen stukken/mededelingen 
 • 4 Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering 25-11-2022 
 • 5 Presentatie hoofdtrainer Leudi Stoepman 
 • 6 Financieel verslag
  • o Winst en verliesrekening  
  • o Balans  
 • 7 Verslag van de kascommissie + verkiezing nieuw lid 
 • 8 Vaststelling begroting 2024 
 • 9 Besluitvorming inzake de nieuwe accommodatie 
 • 10 Verkiezing Bestuur 

Martin Broekmans -> aftreden, herkiesbaar 

(Tegenkandidaten moeten voorafgaand aan de ALV aan het bestuur kenbaar worden gemaakt. Deze voordracht moet door ten minste 3 leden ondertekend zijn) 

 • 11 Rondvraag (vragen graag vooraf indienen) 
 • 12 Jubilarissen 
 • 13 Sluiting 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur

Recente nieuwberichten