Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SV Bedum

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit de ALV van SV Bedum op maandag 20 november 2023 bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de kantine van ons sportcomplex en start om 20.00 uur. 

Er is bewust gekozen om naar een maandagavond te gaan. Dit vanwege het feit dat op vrijdagavond veel leden in de 7×7 competitie dan wel in de zaal voetballen. 

In deze ALV zal onze hoofdtrainer Leudi Stoepman een presentatie verzorgen. Hij zal vertellen over het beleid rondom de selectieteams en de speelwijze van ZA1.  

De notulen van de ALV  van 25-11-2022 zal in de komende Langs de Lijn af worden gedrukt. 

CONCEPT agenda jaarvergadering SV Bedum:  

 • 1 Opening 
 • 2 Vaststellen agenda 
 • 3 Ingekomen stukken/mededelingen 
 • 4 Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering 25-03-2022 
 • 5 Presentatie hoofdtrainer 
 • 6 Financieel verslag
  • o Winst en verliesrekening  
  • o Balans  
 • 7 Verslag van de kascommissie + verkiezing nieuw lid 
 • 8 Vaststelling begroting 2024 
 • 9 Verkiezing Bestuur 
 • 10 Rondvraag (vragen graag vooraf indienen) 
 • 11 Jubilarissen 
 • 12 Sluiting 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 

Recente nieuwberichten